Glappanalys

Ämnen: Visioner, verkligheter, tvetydigheter, ord, intentioner, handlingar

Principer: Bara för att vi vill att något ska vara jämlikt, möjligt för alla eller trevligt betyder inte att det blir det.

Ett glapp är ett avstånd mellan två punkter som skulle behöva vara närmre varandra. Detta verktyg handlar om att försöka minska glappen mellan organisationers, länders och personers identiteter som goda och rättvisa till praktikerna och effekterna av dem som kan vara helt andra. Ett glapp är en tvetydighet som vi kanske inte riktigt kan sätta ord på, varför den finns eller varför det skulle vara ett problem.

Glappanalys

Beskriv i korthet på varje punkt. Rör dig gärna fram och tillbaka mellan punkterna allt eftersom.

1. Tema: Vad är det vi ska kartlägga? (Exempelvis en jargong, rekryteringsförfaranden, mobbning eller kommunikationskultur).

2. Vision: Vad säger vi att vår verksamhet är och vad vill vi att den ska vara? Hämta information ur en policy, ett syfte eller värdegrund. (Exempelvis till för alla, stärkande, likabehandlande, demokratisk, rättvis, tillgänglig).

3. Nuläge: Hur är verksamheten i praktiken? Hämta information från den kritik ni får, av kartläggningar av jämlikhet/ojämlikhet som gjorts i er verksamhet eller liknande verksamheter och av att till exempel ha undersökt avhoppen. (Exempelvis olösta konflikter, löneskillnader, skitsnack, svågerpolitik, härkskartekniker).

4. Glapp: Varför finns avståndet mellan vision och nuläge, tror ni? Lista alla typer av förklaringar. (Exempelvis otrygghet, maktkamper, visioner, informella maktstrukturer, bekvämlighet, tänkt neutralitet).

5. Område: Var i verksamheten märks glappet? Går glappen att placera i någon särskild del av organisationen eller vad handlar glappet om? Varje verksamhet består av olika delar, och de olika delarna är olika svåra eller lätta att förändra. Hur just er organisation är uppbyggd kan ni kartlägga med övningen Organisationslager. (Exempelvis infrastruktur, språk, rutiner, litteratur som används, verksamhetens position i samhället).

6. Effekt: Vilka blir effekterna av glappet? Finns det någon som drabbas av det och någon som tjänar på att inte förändra? (Exempelvis att kunna säga att alla är välkomna glappar med praktiken att verksamheten hålls på svenska. Effekten blir att organisationen kan känna sig inklusiv och demokratisk medan icke-svenskspråkiga blir utestängda i praktiken. Verksamhetens utformning drabbar icke-svenskspråkiga som vill delta och de som är svenskspråkiga tjänar på att inte använda språk som skulle vara mindre bekväma eller tillgängliga för dem. På lång sikt förlorar dock verksamheten mycket kunskap och förtroende. Även samhället i stort förlorar då ohälsan ökar på grund av den strukturella utestängningen).

7 -9 Åtgärder: Formulera tre åtgärder per glapp som kan minska avståndet mellan vision och verklighet. (Exempelvis gruppkontrakt som tar upp hur en kan säga ifrån mot glappande jargong, att ändra en viss rutin, att samla ihop en referensgrupp som ska utarbeta de nästa projektansökningarna).

10. Handlingsplan: Ni kan gå vidare in på åtgärderna och beskriva dem ytterligare i detalj med hjälp av frågorna VAD, NÄR, HUR, VARFÖR, VEM och också hur mycket resurser åtgärden kan behöva. (Exempelvis att träna på att synliggöra och motverka negativ maktutövning, att öva på att synliggöra egna och varandras behov, ta fram en rutin för att erbjuda teckenspråkstolkning vid arrangemang då det finns föranmälan).

Fortsätt med nästa tema och sammanställ i en handlingsplan med tydliga ansvarsområden och bäst-föredatum. Gör handlingsplanen tillgänglig för alla som berörs av verksamheten och var så klart öppen för att utveckla planen när ni får mer information och feedback från nya deltagare.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someone